Rozmiar: 15909 bajtów

- 107 -

1499. April 21.

My Mandalena a Mikulass z bozie milosti knizata w Slezij Oppolska Oppawska a panij Ratiborzsstij etc. wyznawame Timto listem obecznie przedewssiemi ktoz gey vzrzij aneb cztucze slysseti budu, ze wystupiw przednas Slowutnij panosse Jan a Petr Brzestczy bratrzij wlastnij wiernij nassy milij gsaucze zdrawj natiele y narozumie sdobrym swobodnym rozmyslem bez przinuczeni nezli s przedesslu radu przatel swych, gsau prodali za Sedmdesate zlatych kterez gim gsau zaplaczeny, a timto listem mocznie wodsebe y gich Erbuow wzdali wsseczko swe wrchni prawo na wsy a zbozij Bohuniczech wnassiem kragi Ratiborzskem zaleziecziem a k czemu koliwiek tam prawo gmieli, Bohuposlibenym pannam klasstera nassieho Ratiborzskeho, Zegmena pannie Ahnesscze Pelkownie, pannie Hedwiczcze Brzestske Sestrze swe, a pannie Cristynie Ssuffownie, gim a do gegich wssech trzech ziwotuow, a po gegich smrti Slowutne welebnostj pannie przeorissy a wssiemu Conwenthu tehoz klasstera, Tak ze wonij do gegich wssech trzech ziwotuow a po gegich smrti swrchupsany Conwent to wrchnie prawo budu wiecznie adiedicznie gmitj sewssiem geho prawem panstwiem a przislussenstwiem, niczehoz nicz newynimagicz ani pozuostawugicz, nez czele sewssiemi robotami, pocztami, winami, y sewssiemi ginymi auzitky a pozitky malymi y welikymi, kterymi se koli gmeny menugi aneb menowany byti mohu, A to dale budu moczi prodatj, zastawitj, oddatj, snim vczinitj y nechatj, yakzto s swym wlastnim diedicztwim. Tomu naswiedomie peczeti nassie wlastni dalisme prziwiesyti ktomu listu Genz gest dan apsan Na Ratiborzij wnedieli przed Sw. Girzim Leta panie Tisyczeho Cztyrzsteho Dewadesateho Dewateho poczitagicze. Przitom gsau byli Slowutnij panosse wiernij nassy milij Bartoss Zdarse z Rassiczicz, Pawel Charwat z Wiecza, Crisstoff Tiachowsky, Girzik z Kladorubj, Sigmundt Wyskota z Wodnik kanczlerz nass kteriz Tento list poruczil psatj Petrowj Newrzlowj.

Des Herzogs Siegel ist zerbrochen.

(Magdalene und Nicolaus zu Opp. Tr. u. R. machen bekannt, dass vor ihnen Johann und Peter von Brzezie, Gebruder, ihr Oberrecht uber Bogunitz im Rat. Kreise um 70 Gulden verkauft haben den Klosterfrauen zu Ratibor, nämlich Frau Agnes Pelkowna, Frau Hedwig von Brzezie ihrer Schwester, und Frau Christine Schuffowna, und nach deren Tode der Priorin und dem ganzen Convent. Zu Ratibor am Sonntag vor S. Georgen 1499.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów