Rozmiar: 15909 bajtów

- 72 -

1492. Oktober 1.

Wilhelm z Prsteyna a na Helffensteynie, Neywyssy Hoffmistr Kralostwi Czeskeho, Znamo czinime tymto listem nassym wubecz gdoz ge vyzrzy aneb czysti slysseti bude, zie gsme Smlowu uczynili z lidmi nassemi ze wsy Ssonwalda ninieyssemi y budaczemi O ty roboty kterez sau mieli ti lide kdworu tomu Gliwitzkemu, zie robotowati a dielati mieli czozby se gim koli rozkazalo, y ti lide swrchupsani ote roboty vmlowili sau se snami nini a na ten to czas Tak zie nam aneboli tomu awby gdo po nas byl w drzeni toho zbozy, magi wydawati za te roboty na kazdy rok 26 zlatych, a to rozdilnie na S. Ierzi nini neyprw przysti 13 zlatych po datum listu tohoto a na S. Waczlaw potom opiet neyprw przysti druhych 13 zlatych, a tak wzdy potom na te czasy gmenowane ten plat gsau a powinni platiti lide zwrchupsani. Nez cztauto wyminku to to sobie pozustawugemy, Ieslize by se nam zwrchupsanemu Willimowi aneb Nassim potomkom nezdalo gdy za te roboty toho platu wicze brati, theda mozemy My lidem tiem ten plat wypowiedeti. A woni ti hde zwrchupsam ninieyssi y buduczy magi a powinnowati budu wte roboty ktomu dworu zwrchupsanemu zase wstaupiti a robotowati, dielati czozby se gim roskazalo tez yako prwe robotowali gsau. A gdyby zase te roboty czynili, thedy toho platu zwrchupsaneho ti lide take prazdni budau. A geslizeby gdo ginny toho zbozy wdrzeni byl a toho dworu Nez My, ten tez powinnowat gest a bude tiem hdom zwrchupsanym to wssechno tak zdrzeti, tiech lidzi przitom zachowati, czo se tu pisse wtom listu Tomu na potwrzeni a swiedomi peczet nassi ktomu listu kazali gsme przitisknuti, slibugicze te wieczy w czalosti zdrzeti. Dan a psan na Cromlowie wpondieli po Swatym Waczlawie letha bozeho 1492.

Wylhelm z Prssteyna a na Helffelssteynie Neywyssy Hoffmistr Kralostwi Czesskeho, Znamo czynime tymto Listem wssem wubecz kdoz gy czysti nebo cztaucze slysseti bude, ziesme Smluwu vczynyli z Lydmi nassymi ze wsy Ssynwalda niniegssymi a budauczymi, o ty roboty kteresau gmiely ty Lide kdworu tomu Hliwiczkemu zie robotowati a dielaty gmiely czobyse gym koli rozkazalo, y ti Lide swrchu psany oty Roboty vmluwyli sause snamy ninie, natento czass tak ze nam a neboli komu aczby kdo po nas byl wdrzeny toho zbozy, magi wydawati zaty Roboty na kazdy Rok Ssest a dwadczety zlatych a to rozdylnie, na Swaty Girzy ninie neyprwprzysstssy Trzynaste Zlatych po datum Listu tohoto, a na Swaty Waczlaw pothom opiett neyprw przysstssy druhich Trzynaste Zlatych, a tak wzdy potom na ty czasy gmenowane ten platt gsau a budu powinny platyti ti Lide zwrchupsani. Nezs wssak stuto wyminku toto sobie pozustawugitze Gestlizebyse nam zwrchupsanemu Wilhelmowy a neb nassym potomkom nezdalo kdy, zaty roboty toho Platu wicze brati, thedy mozemy my Lidem tiem ten Platt wypowiediety, a ony ti Lide zwrchupsany ninyegssy neb buduczy magi a powinnowati budu wty Roboty ktomu dworu zwrchupsanemu zase wstupyti a robotowati dielaty czozbyse gym rozkazalo tyz yako prwe robotowaly gsau, a kdyby zase ty roboty czynyli, tedy toho Platu zwrchupsaneho ti Lide take prazdni budu, a gesthby kdo giny wdrzeny toho zbozy byl a toho dworu nez my, ten tyz powynnowat gest a bude tiem Lidem zwrchupsanym to wsseczko tak zdrzeti a ty Lide przythom zachowati czose tuto pisse wtomto Listu. Prothoz my zwrehupsany Wilhelm tomu na potwrzeny a na Swiedomy Peczet nassy ktomuto Listu kazalisme przytisknuty Slibugicze ty wieczy zwrchupsane tak wczelosty zdrzety tiem Lidem zwrchupsanym yakoz se zwrchupisse Genz gest dan a psan na Krumliowie w Pondiely po Swatym Waczlawie Leta Bozyho Tisiczeho Cztyrsteho dewadesateho druheho.

Alte Abschrift eines Transsumts von 1554 vom Rath zu Gleiwitz.
Aus einer Abschrift.


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów