Powiat Nowa Sól


Powiat nowosolski usytuowany w południowo-wschodniej części województwa obejmuje łącznie 8 gmin. Obszar o powierzchni 771 km2 zamieszkuje 86,9 tys. osób. Jest najbardziej zagęszczonym (113 osób na km2) i zurbanizowanym (ponad 65% ludności mieszka w miastach) powiatem w województwie. Od 2002 r. powiat odnotowuje dodatni przyrost naturalny i ujemne saldo migracji na pobyt stały. Liczba ogółem ludności istotnie się nie zmieniła. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 65% populacji (w 2002 r. – 63%).
O blisko 14% natomiast zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 16,2 tys. w 2002 r. do 14,0 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 37,1 lat. W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu nowosolskiego w 2009 r. było 158 osób pracujących i 90 zarejestrowanych bezrobotnych, przy czym udział kobiet w grupie bezrobotnych w końcu roku wyniósł 53% (wobec 52% przeciętnie w województwie). Wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. – na poziomie ponad 26%, stawia powiat na 11 lokacie wśród 12 lubuskich powiatów ziemskich.
Różnorodność przyrodnicza, lesistość na poziomie 39% powierzchni powiatu, część powiatu objęta ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu (ponad 22%), 106 pomników przyrody, specyficzny mikroklimat stwarzają dobre warunki dla rozwoju turystyki. W granicach powiatu nowosolskiego znajduje się 12 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co lokuje powiat na 10 pozycji w województwie.

[Rozmiar: 7911 bajtów]
Herb powiatu nowosolskiego

[Rozmiar: 82907 bajtów]

Na terenie powiatu epitafia i płyty nagrobne znajdują się m. in. w Borowie Wielkim, Bytomiu Odrzańskim, Konotopie, Kożuchowie, Małaszowicach, Mirocinie Dolnym, Mirocinie Górnym, Nowej Soli, Otyniu, Rudnie, Siedliskach, Solnikach oraz Studzieńcu.
Wspaniałą rzeczą się stało, że pan Artur Ladra wydał w 2005 roku w Zielonej Górze opracowanie Zabytki epigrafiki na elementach sepulklarnych w średniowiecznych, wiejskich kościołach powiatu nowosolskiego do roku 1815, z którego chętnie korzystałem cytując jego fragmenty.
Nie sposób także podziękować Tomkowi Mietlickiemu za wspaniałe zdjęcia.Copyright © 2012 Dokumenty Śląska. Projekt SzablonyStron.org - szablony stron internetowych oraz Certyfikat SSL.