Rozmiar: 15909 bajtów

- 129 -

1343, 2 XII, Wrocław (Wratislauaa)

IV Non. Decembris

Apeczco, scholastyk i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, iż w jego obecności Teodoryk de Walczhem (Theodoricus), kantor, Henryk z Wrocławia (Henricus de Wratislauia), notariusz i kustosz kościoła lubuskiego (Lubens), Wolfker, proboszcz z Heyda (Wolfkerus), oraz Mikołaj de Ryk (Nicolaus), notariusz, pełnomocnicy rycerza Heynaczco z Dzierżoniowa (Rychinbach) i jego brata Stefana (Stephanus) - wójtów dziedzicznych w Dzierżoniowie (Rychinbach), złożyli oświadczenie w ich imieniu, jak i następujących mieszczan: Piotra Czecha (Petrus Boemus), mistrza piekarskiego, Jana Proczeneri (Johannes), Mikołaja Creynberga (Nycolaus), Mikołaja (Nycolaus), Blosila Longa, Mikołaja Blosila (Nycolaus), Peczolda Schoneberkera (Peczoldus), Tomasza (Thomas), Henryka Wolfa (Henricus), Tyczkona Drusyana (Tyczco), Cunlina (Cunlinus), Katarzyny (Katherina), Jana Michana (Johannes), Katarzyny (Katherina), wdowy po Goldenerze (Galdenerus), Pawła (Paulus), Ysmerudy, wdowy po Sydelonie (Ysmeruda .. Sidelo), Mikołaja z Biernacic k. Ząbkowic Śląskich (Nycolaus de Bernhartsdorf), Fortuny (Fortuna), Katarzyny Geylinne (Katherina), Mikołaja Magnusa (Nycolaus Magnus), syna Peczkona (Peczco), Jana Drusyana (Johannes), Katarzyny z Ząbkowic Śląskich (Katherina de Frankinsteyn), Henryka Luppranda (Henricus Lupprandus), Ticzkona Luppranda (Ticzco Lupprandus), Jana Girliba (Johannes) Mikołaja Gororii (Nicolaus), Jana Treynberga (Johannes), Jana Magni (Johannes), Mikołaja Schonewalta (Nycolaus Schonewalt), Mikołaja Volmara (Nycolaus Volmar), Yrmeli (Yrmela) wdowy, Konrada (Canradus), Jana (Johannes), braci piekarzy w Dzierżoniowie (Rychinbach), Jana Vethirlina (Johannes), mistrza rzeźników, Mikołaja Zebera (Nycolaus Zeber), Henryka (Henricus), Ekharda (Echardus), Rudlonicz Swidnicz, Jana (Johannes), Antoniego (Anthonius), Jana (Johannes) Heslera (Hesler), Michała (Michael), Zofii (Sophia), rzeźników w Dzierżoniowie (Rychinbach), Peczolda z Piławy k. Dzierżoniowa (Peczoldus de Pylauia), Mikołaja Derkese (Nycolaus), mistrzów szewskich Kunada z Piławy k. Dzierżoniowa (Cunadus de Pylauia), Jana (Johannes) Lexstinsindera, Peczkona (Peczco), syna Colona (Colonus), Jekila Mysa (Jekil), Heynuschona (Heynuscho) de Ernesti villa, Mikołaja Numeystera (Nycolaus Numeyster), Mikołaja Strita (Nycolaus Strit), Hermana (Hermannus), Huzlera (Huzler), Jana Vegysina (Johannes Veygysinus), Culina (Culinus), Cunlina (Cunlinus), Olslengera (Olslenger), Tylona Wyshana (Thalo Wyshanus), Jana Glegila (Johannes), Mikołaja (Nycolaus), Jana de (Johannes) Noua villa, Fryczka (Friczco), Rumba, Mikołaja Grelna (Nycolaus Greln), Cunlina (Cunlin), Vickera (Vicker), Mikołaja Gotszalka (Nycolaus Gothschalcus), Leona, szewca, Hermana Wolnera (Hermannus Wolner), Nyczkona Galtbacha (Nyczco Goltbach) i Mikołaja Steynbrucka (Nycolaus Steynbruck) - szewców z Dzierżoniowa (Rychinbach), że wspomniani Heynaczco i Stefan (Stephanus) sprzedali Teodorykowi (Theodricus), kantorowi, i Henrykowi (Heinricus), kustoszowi lubuskiemu (Lubucensis), czynsz z wójtostwa i sądownictwa oraz ze sprzedaży mięsa, chleba i obuwia w Dzierżoniowie (Rychinbach) w wysokości 24 grzywien rocznie, za sumę 200 wielkich groszy praskich. Apeczco zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Henryk de Bancz (Henricus), Cunczco ze Skałki k. Wrocławia (Schalcow) - kanonicy wrocławscy (Wrat[islavienses]), Mikołaj Badal (Nycolaus), kanonik przy kościele Św. Idziego we Wrocławiu (Wrat[islauia]), Jan Conplat, notariusz kapituły wrocławskiej (Johannes . Wrat[islauiensis]), Jan, proboszcz z Domanic k. Świdnicy (Johannes ... de Domancz), Jan z Osiny Wielkiej k. Ząbkowic Ś1. (Johannes de Nosin), mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]), Thilo, kierownik szkoły w Dzierżoniowie (Rychinbach), notariusz publiczny.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac. w dwóch identycznych ekspedycjach, AA Wrocław, syg. X 47 a, i X 47 b.
Kopia: łac. tamże, Lib. Niger, s. 218 a - 230 b, 221 a - 223 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów