Rozmiar: 15909 bajtów

- 120 -

1343, 2 XI, Wrocław (Wrat(islauia])

IV Non. Novembris

Przecław, biskup wrocławski (Pretzlaus episcopus Wrat[islauiensis]), stwierdza, że w jego obecności oraz Hermana z Żagania (Hermannus Saganus), Teodoryka (Theodricus), Jana de Putride Ponte (Johannes), Mikołaja Puschklosa (Nicolaus Puschklos), Piotra Vorlorii (Petrus), Frycka de Piscina (Fritzko), Hermana (Hermannus) karczmarza, Jekelona (Jekelo) kowala, Katarzyny (Katherina), wdowy po Wigandzie (Wigandus), Pawła wójta z Jaworka k. Ząbkowic (Paulus de Heinrici villa) oraz Hermana Heytke (Hermannus), Hermana Petzcoldi (Hermannus), Piotra Apila (Petrus Apil), Heynona (Heyno), Jana Virley (Johannes), Heynona Breslaw (Heyno), Hermana de Peterswalde (Hermannus), Macieja (Mathias) i Mikołaja de Sybotin (Nicolaus) - chłopów z Dobrocina k. Dzierżoniowa (Gutwini villa), Maciej, proboszcz z Dobrocina k. Dzierżoniowa (Mathias ... Gutwindorf), występujący w roli pełnomocnika rycerza Heidana (Heidanus) z Grabiszyc (Średnie, Górne i Dolne) k. Lubania (Gerlachsheim), legitymujący się dokumentami sporządzonymi przez Teodoryka (Theodricus) notariusza publicznego, złożył oświadczenie, że w imieniu swego mocodawcy i jego żony Katarzyny (Katherina) oraz ich synów Heydana (Heydanus) i Zygfryda (Siffridus) sprzedał 10 grzywien rocznego czynszu w ich posiadłościach w Jaworku k. Ząbkowic Śląskich (Henrici villa) i Dobrocinie k. Dzierżoniowa (Gutwini villa) w taki sposób, jak to określały odpowiednie dokumenty wystawione w tej sprawie przez Bolka II (Bolko), księcia świdnickiego, i Mikołaja (Nicolaus), księcia ziębickiego, Albertowi (Albertus), proboszczowi w Lutzmanni villa, i Janowi Konoplatowi (Joannes Conoplat), notariuszowi kapitulnemu wrocławskiemu, na utrzymanie ołtarza pod wezwaniem św. Krzyża i 10 tys. męczenników. Przecław zatwierdza tę sprzedaż i określa prawa Hedyna (Heydanus) do kapituły.

Świadkowie: Henryk de Baruth (Henricus), prepozyt wracławski (Wrat[islauiensis]), Jan, archidiakon głogowski (Joannes Glogoviensis), Henryk Banz (Henricus), archidiakon legnicki (Legnicensis) - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), magister Wawrzyniec z Kałkowa k. Nysy (Laurentius de Kelaw), Jakub Gelin (Jacobus), notariusz biskupi.


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. M 1063, s. 20-21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów