Rozmiar: 15909 bajtów

- 169 -

1344, 14 IV, Awinion (Avinion)

die XIV mensis Aprilis

Gwido de Calma, dziekan kościoła Św. Arydiusza (Quidon de Calma decano ecclesie sancti Aridii Lemonicen[sis] dioc[esis]), z polecenia papieża Klemensa VI (Klemens) określa kandydata na archidiakonię wrocławską (Wrat[islaviensis]), kanonikat i prebendę, które wakują po śmierci Henryka de Wirbna (Henricus), w osobie Jana, syna Jana z Lubeka k. Gliwic (Johannes nati Johannis de Lubek).

Świadkowie: Bernard de Nouodompno (Bernardus), doktor praw, zarządca skarbu kościoła Turonensis, kapelan i sędzia roty papieskiej, Jan de Reuilhon (Johannes), urzędnik roty papieskiej, rozdawca jałmużny klasztoru de Paredo, Stefan Boresse (Stephanus), rektor kościoła de Cleuilla i Piotr de Canuis (Petrus) erdneński (Erdnensis) w diecezji Rouen (Francja, Rothomagensis) i Narbonne (Narbonensis).
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. HH 59.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów