Rozmiar: 15909 bajtów

- 180 -

1344, 15 V, Kraków (Cracovia)

in octava s. Stanislai

Jan I, książę oświęcimski (Johannes ... dux Ossvencimensis), uznając wyrok biskupa krakowskiego (Cracoviensis) w sprawie zatargu z klasztorem mogileńskim (Mogilensis) o wieś Woźniki k. Lublińca (Wosniki), którą zastawił za pewną kwotę, zobowiązuje się zwrócić temuż klasztorowi i zapłacić tytułem odszkodowania 4 grzywny, prócz tego przyrzeka zwolnić mieszkańców wspomnianej wsi, jak również mieszkańców wsi Zcygodovicz, na przeciąg 6 lat od wszelkich ciężarów prawa książęcego. Ponadto po upływie tego czasu książę zwalnia na przeciąg 2 lat opata i klasztor w Mogile od należnych mu służebności.

Świadkowie: Wirchslaus, kanonik krakowski (Cracoviensis), Grzegorz, scholastyk kielecki (Gregorius ... Kilciensis), Woyslaus - prokuratorzy biskupa krakowskiego, Jakub, proboszcz oświęcimski (Jacobus ... Ossvencimensis).


Druk: Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowle, Kraków 1865, s. 50, nr 62.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów