Rozmiar: 15909 bajtów

- 184 -

1344, 31 V, Wrocław Wrat[islauia]

II Kal. Junii

Apeczko, scholastyk i oficjał wrocławski (Apeczco ... Wrat(islauiensis)), rozstrzyga spór jaki zaistniał między Konradem, mistrzem szpitala św. Macieja we Wrocławiu (Conradus ... Wrat[islauia]), reprezentowanym przez pełnomocnika Richwina (Richwinus) a Zofią (Sophia) wdową po Janie Pulcher (Johannes), byłym sędzią ze Świdnicy (Swydnicz). Spór ten powstał z powodu odmowy płacenia czynszu przez Zofię (Sophia) w wysokości 1/2 wiardunku z jej domu koło Świdnicy (Swydnicz), sąsiadującego z domem Jakuba z Gogołowa k. Świdnicy (Jacobus de Gogelow), który to czynsz został zapisany testamentem męża Zofii (Sophia) Jana (Johannes) na rzecz szpitala św. Macieja w Świdnicy (Swydnicz). Czynsz ten został przyznany temu szpitalowi i płatny miał być w dzień św. Michała.

Świadkowie: Andrzej de Roslawicz (Andrea), Henryk z Borka Strzelińskiego k. Strzelina (Henricus de Borek), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), Jan de Grudencz - doradcy prawni konsystorza wrocławskiego (Wrat[islauiensis]), Jan Tenplath (Johannes), Wawrzyniec Wackir (Laurencius), Mikołaj syn Franczka (Nicolaus Franczconis) i Henryk (Henricus), notariusz publiczny biskupa wrocławskiego (Wratislauienisis).
Dwie pieczęcie: opata i konwentu (uszkodzona).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 142.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów