Rozmiar: 15909 bajtów

- 203 -

1344, 16 VIII, Świdnica (Swidnicz)

an crastino assumpcionis Mariae virginis gloriose

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco dux Slesie dominus de Furstenberg et in Swidnicz), potwierdza nadanie wsi: Oleśnica Mała k. Oławy (Olsna) i Łagiewniki k. Niemczy (Heyndinrichdorf) na rzecz opata i konwentu klasztoru cystersów lubiąskich (Lubensis), dokonane przez jego krewnego Bolesława III, księcia Śląska i pana Legnicy (Boleslaus ... dux Slezie et dominus in Legnicz), za zgodą jego braci Henryka VI i Władysława, książąt wrocławskich (Henricus et Vlodislaus duces Wrat[islaviensis]). Klasztor otrzymał wówczas obie wsie wraz z uprawnieniami w nich, sądownictwem niższym i wyższym z wyjątkiem sądownictwa spraw o mężobójstwo i podobnych, które zatrzymano dla wójta ziemskiego księcia. W związku ze sprawami na tym tle oraz nierespektowaniem tego zastrzeżenia przez klasztor, książę Bolko II, pan Książa i Świdnicy, zniósł przewodnictwo swojego wójta ziemskiego Friczcona Talwicza (Friczco Talwicz) w sprawach o mężobójstwo i podobnych w obu wsiach w zamian za sumę 100 grzywien oraz 72 grzywien rocznego czynszu w Mojeszu Górnym k. Lwówka (Moyes superiori) i Mojeszu Dolnym k. Lwówka (Moyes inferiori). Nadto książę przyrzeka, że mieszkańcy Oleśnicy Małej k. Oławy (Olsna) i Łagiewnik k. Dzierżoniowa nie będą spełniać posług transportu i orki poza granicami tych wsi.

Świadkowie: Kekelo z Czernicy k. Jawora (Cirna), Tilco z Czciradza k. Kożuchowa (Cyras), Heynaczco z Dzierżoniowa (Richenbach) - rycerze, Marcin z Makowic k. Świdnicy (Martin de Swenkinuelt), Gunther Byr, Jan de Logaw (Johannes), Kunczlinus, pratonatariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Reg, 91, nr 294.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów