Rozmiar: 15909 bajtów

- 215 -

1344, 28 IX, Oława (Olavia)

in vigilica beati Michaelis

Bolesław III, książę Śląska i pan Legnicy (Boleslaus dux Sl[ezie] et dominus Legniczensis), oświadcza, że Zulco z Kawic k. Legnicy (Kawicz) przekazuje wszystkie swoje dobra we wsi Karnków k. Strzelina (Arnoldi villa), jako wolne, na wypadek bezpotomnej śmierci rycerzowi Merbothonowi z Chojnowa (Merbotha de Hayn). Transakcję tę książę aprobuje.

Świadkowie: Piotr Paduschke (Petrus), Jan de Borsnicz (Johannes) - rycerze, Fryderyk de Zolcz (Fredericus), Henryk Zagadil (Henricus), Mikołaj Quas (Nicolaus), Ticzco de Borsnicz i Jan (Johannes), notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 268.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów