Rozmiar: 15909 bajtów

- 218 -

1344, 1 X, Wrocław (Wrat[islavia])

Kal. Octobris

Apeczko, kanonik i oficjał wrocławski (Apeczco ... Wrat[islaviensis]), zatwierdza pełnomocnictwo dane mocą dokumentu przez Jana opata i konwent cystersów w Henrykowie (Johannes ... Heynrichow) zakonnikowi tego klasztoru Mikołajowi (Nicolaus) dla zawarcia układu z opatem i konwentem klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (Wrat[islavia]), wobec którego to klasztoru był zobowiązany konwent w Henrykowie (Heynrichow) z tytułu dziesięcin należnych klasztorowi św. Wincentego w folwarkach (allodia) Stachów k. Strzelina (Stachow), Lypicz i Sadowice k. Strzelina (Sadowicz). Dziesięciny te ma zastąpić roczny czynsz w wysokości 2 grzywien.

Świadkowie: magister Andrzej de Rasslawicz (Andrea), Henryk z Borka Strzelińskiego k. Strzelina (Heynricus de Bork), Bertoldus z Raciborza (Rathebor), Jan de Grudencz (Johannes), doradca konsystorza wrocławskiego, Piotr z Ząbkowic Śląskich (Petrus de Frankensteyn), Mikołaj, syn Franczkona (Nicolaus ... Franczkonus), Wawrzyniec Wackir (Laurencius), Stefan z Wołczyna k. Kluczborka (Stephanus de Cunczestat) i Henryk (Henricus), notariusz oficjała wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 84, nr 105.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów