Rozmiar: 15909 bajtów

- 232 -

1344, 20 XI, Praga

in crastino die beati Elizabeth

Jan Luksemburski, król czeski (Joannes, B[oemie] rex ac Lutzenburg[ensis] comes), oraz Karol, margrabia morawski (Carolus .. marchio Moraviae), Jan, książę Karyntii, Tyrolu i hrabia Goriciae (Joannes dux Carinthiae, Tirolis et Gorisiae comes), oznajmiają, że miasto Kłodzko (Glac) wraz z zamkiem oraz cała ziemia kłodzka (Glacensis) nie będą za ich panowania oraz ich następców rozłączane z Królestwem Czech (Bohemia), nie będą zastawione ani zamienione. Przyrzekają też zachowywać i utrzymywać w mocy wszystkie przywileje, wolności i uprawnienia, które mieszczanie kłodzcy (Glaczenses) posiadali lub otrzymali od poprzedników króla Czech Jana, albo od samego Jana, margrabiego Moraw Karola lub księcia Karyntii Jana. Nadto oświadczają, że starosta kłodzki (Glatzensis) ma im dostarczać doraźnej pomocy pieniężnej w razie potrzeby.

Ekscerpt: RBM IV, s. 593, nr 1466.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów