Rozmiar: 15909 bajtów

- 263 -

1345, 11 I, Wrocław (Wrat[islavia])

III id. Januarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), stwierdza, że Bystop de Reste, mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), za zgodą swoich synów Hanka (Hanco), prepozyta, Jana (Johannes), kanonika kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislavia), oraz Jakuba (Jacobus) sprzedał 1/4 młyna Knowfechtemol nad rzeką Oławą (Olavia) pod Wrocławiem (Wratislavia) za 100 grzywien joannitom wrocławskim.

Świadkowie: Stefan (Stephannus), dziekan, Apeczko, oficjał, Mikołaj (Nicolaus) de Panwicz - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), Piotr (Petrus), scholastyk kościoła Św. Krzyża, protonotariusz biskupi, Albert (Albertus) de Crenwicz, rycerz, i Wraczko, marszałek kurii biskupiej.


Transumpt: z r. 1436 7 VIII, syg. QQ 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów