Rozmiar: 15909 bajtów

- 293 -

1345, 12 IV, Świdnica (Swidnicz)

an deme nehisten Dinstage vor sente Tyburcii und Valeriani

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herczoge von Slesie Herre von Furstinberg und czur Swidnicz), odstąpił mieszczanom świdnickim (Swidnicz) za sumę 220 grzywien wszystkie cła w mieście, a zwłaszcza cło na sól. Do czasu spłaty całej tej sumy mieszczanie mają płacić 12 grzywien czynszu rocznie klasztorowi w Krzeszowie (Grussow).

Świadkowie: Kekil z Czernicy k. Jawora (Cirna), Ulrich Schof, Reynczk, jego brat, Konrad Grozmsoun z Czernicy k. Jawora (Conrad ... von Cirna), Mathys von Trencz, Mikołaj von Sidelicz (Nickil) i Kunczulinus, pisarz krajowy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, syg. U 70.
Kopia: niem. tamże.
Regest: F. J. Schmidt, Geschichte d. Stadt Schweidnitz, Świdnica 1846, s. 75.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów