Rozmiar: 15909 bajtów

- 298 -

1345, 17. IV, Swetla

Gallus de Lemberch, prepozyt klasztoru joannitów w Czechach, Polsce, na Morawach i w Austrii (Gallus de Lemberch, prior domorum hospitalis, ordinis s. Johannis Jerosolimitani per Boemiam, Poloniom, Morauiam, Austriam etc.), stwierdza, że Jakub, komendator klasztoru joannitów w Kłodzku (Jacobus ... in Glacz), przekazał klasztorowi joannitów w Pradze (Praga) z zastrzeżeniem modlitw po swej śmierci 2 grzywny czynszu, które posiadał z nadania wystawcy i wielkiego mistrza zakonu we wsi Lucow k. Menetyn [dziś Czechosłowacja] w zamian za 2 grzywny, które pierwotnie klasztor praski miał mu płacić dożywotnio ze swoich dochodów. Gdyby zaś konwent praski nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, czynsz powyższy ma przypaść kapitule praskiej.

Ekscerpt: RBM IV, s. 615, nr 1530.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów