Rozmiar: 15909 bajtów

- 342 -

1345, 7 VIII, Wrocław (Wratislauia)

dominica ante festum s. Laurentii proxima

Jan Luksemburski, król czeski, książę Śląska i pan Wrocławia (Johannes Bohemie rex Luczemburgensis comes, dux Slesiae et dominus Wratislauiensis), zatwierdza Bertoldowi z Raciborza (Bertoldus de Rathibor) prawo książęce we wsi dziś Wrocław-Różanka (Rosenthal) położonej między brzegami rzeki Odry i Widawy (Odra, Widauia) nadane mu przez księcia śląskiego Henryka (Henricus) i równocześnie uwalnia go i jego następców od służby konnej.

Regest: RBM IV, s. 633, nr 1581.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów