Rozmiar: 15909 bajtów

- 372 -

1345, 16 IX, Praga

Freitag nach Kreutz Erhöhung

Jan von Valkenstein, Teodoryk von Roucheringen i Walter von Meisenbach zaświadczają, że panowie: Fryderyk von Duna, Herman.. von Brandenborch, Konrad von Costügk, którzy wraz z Gerardem von Rostock (Gerard), Klausem von Gymnick (Claus), Habardem von Altari (Hubardus) i Hermanem von Essen (Hermann) zobowiązali się pisemnie wobec miasta Wrocławia i jego rady w sprawie 70 grzywien, mogą podjąć swe zobowiązania, ponieważ zabezpieczają je ich posiadłości w Czechach, a ponadto zobowiązują się oni dotrzymać wszystkich swoich zobowiązań.

Regest: AP Wrocław, Archiwum m. Wrocławia, syg. D 38, Rep. I C, Roppan, s. 204, nr 51 q.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów