Rozmiar: 15909 bajtów

- 417 -

1346,13 I, Wrocław (Wratislauia)

in octaua Epyphanie

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że Jan de Wynberk (Johannes) udowodnił przy pomocy świadków, a mianowicie: Gyzkona de Reste (Gyzko), Adama (Adam), Pawła (Paul) i Stefana (Stephanus) ze Strzeganowic k. Wrocławia (Striganouicz), że biskup wrocławski Henryk z Wierzbna k. Świdnicy (Henricus de Wyrbna ... episcopus Wratislauiensis) nadał w drodze zamiany 3 łany w Strzeganowicach k. Wrocławia (Strzeganouicz), które przedtem posiadał Walter de Bomgarten (Waltherus) Janowi de Wynberk, z których tenże Jan płacił biskupowi czynsz w wysokości 8 skojców groszy, 4 miary pszenicy, 4 żyta, 4 owsa i 2 miary jęczmienia. Zaś inne 3 łany z folwarku kościelnego w Biskupicz dał Henryk z Wierzbna Walterowi de Bomgarten z zachowaniem takiego samego czynszu jak w Strzeganowicach.

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes .. Glogouiensis), Konrad, prokurator wrocławski (Conradus .. Wratislauiensis), Stefan z Bierutowa k. Oleśnicy (Stephanus de Beroldi civitate), Mikołaj z Wrocławia-Karłowic (Nicolaus de Karlowicz) - proboszcze, i Filip (Philippus), notariusz biskupi.


Oryg.: łac., AA Wrocław, nr 71.
Kopia: tamże, Lib. Niger, s. 124.
Druk: J. H e y n e, Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, Wrocław 1860, I, s. 603, przyp. l.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów