Rozmiar: 15909 bajtów

- 447 -

1346, l2 IV, Wrocław

fer. VI proxima ante diem Palmarum

Konrad, opat klasztoru N. Marii Panny we Wrocławiu (Conradus abbas st. Marie in Arena apud Wratislavie), oświadcza, że siostra Cina nabyła dla klasztoru na Piasku 2 1/2 kamieni łoju rocznego czynszu. z rzeźni Mikołaja Grochenik (Nicolaus), rzeźnika z Sobótki (Czobotkha), pod górą Ślężą (Zlesia) za 2 1/2 grzywny groszy praskich. W zamian za to siostra Cina została przyjęta do fraterni klasztornej.

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus), przeor, Henryk z Pełczyc k. Oławy (Henricus de Pelsnicz), strażnik, Herman Horn (Hermannus), zastępca, Andrzej (Andreas), prepozyt, Jan de Paytzcov (Johannes) i Andrzej (Andreas), proboszcz.


Regest: AP Wrocław, Rep. 55, s. 100, nr 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów