Rozmiar: 15909 bajtów

- 507 -

1346, 9 IX, Byczeń k. Ząbkowic Śląskich (Byczano)

nona die mensis Septembris

Mikołaj de Danielwicz (Nicolaus) wraz ze swą żoną Elżbietą (Elysabeth) i synami: Niczco, Heynczko, Ramfoldo, Lutko i innymi ustanawia Wawrzyńca (Laurentius), wiceplebana w Byczeniu k. Ząbkowic Śląskich (Byczano), pełnomocnikiem w sprawach związanych ze sporem z opatem kamienieckim Syghardem (Syghardus) i tamtejszym konwentem dotyczącym fosy młyńskiej, doprowadzającej i odprowadzającej wodę do młyna, a także pewnych leżących obok źrebów. Wystawca upoważnia go także do oświadczenia przed oficjałem wrocławskim Andrzejem de Rosslawicz (Andrea ... Wrat[islaviensis]), że otrzymał od klasztoru 28 grzywien jako odszkodowanie.

Świadkowie: Henryk z Opola, prezbiter (Henricus de Opol), Konrad, kleryk w Byczeniu k. Ząbkowic Śląskich (Conradus .. Byczano), Piotr (Petrus), karczmarz w Byczeniu k. Ząbkowic Śląskich.


Druk: CDS X, s. 154, nr 195.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów