Rozmiar: 15909 bajtów

- 522 -

1346, 20 X, Wrocław (Bresslow)

an deme nesten Vrytage nach Galie

Rajcy miasta Wrocławia (Bresslaw) lokują nową wieś wielkości 4 łanów i 22 1/2 morga na tzw. Pastwisku Świdnickim (Swidenischen Anger), powierzając tę lokację sołtysowi Henrykowi (Henrich) Lerscheyden. Nowo założona wieś ma przynosić na św. Michała miastu czynsze w wysokości 36 grzywien.

Kopia: niem., AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 23, s. 171.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów