Rozmiar: 15909 bajtów

- 649 -

1347, 4 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

II Non. Novembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że Henryk zwany Colvicz, mistrz klasztoru krzyżowców św. Macieja we Wrocławiu (Heynricus ... Wratislauia), sprzedał młyn zwany Krasiejów k. Opola (Craschow) Peczhonowi Rudigerowi (Peczho Rudigerus) i jego następcom za 30 grzywien, zatrzymując dla siebie 1/2 grzywny rocznego czynszu.

Świadkowie: Heynko de Bancz, archidiakon legnicki i kanonik wrocławski (Legnicensis ... Wratislaviensis), magister Wawrzyniec z Kałkowa k. Nysy (Laurentius, de Kalow), kanonik lubuski (Lubucensis).
Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 148.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów