Rozmiar: 15909 bajtów

- 680 -

1347, 29 XII, Świdnica (Swydnicz)

an Sanct Thomas Tage von Cantelberg des heilige Bischofs

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herczoge von Slezien Herre von Furstinberg unde czur Swydnicz), odsprzedaje z prawem odkupu miastu Świdnicy (Swydnicz) roczny podatek i dochód z mennicy za 813 grzywien gotówki i spłatę długu zaciągniętego u Żydów wrocławskich (Breczlaw) w wysokości 200 grzywien.

Świadkowie: Junge, Kekel z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Vlrich i Reynczk Schaff - bracia, Konrad z Czernicy k. Jawora (Conrat von Cirnen), Thamme z Dzwonowa (Górny i Dolny) k. Złotoryi (Schellendorf), Piotr von Czedlicz (Petir), pisarz krajowy, który sporządził ten dokument.
Pieczęć księcia.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, syg. U 87.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów