Rozmiar: 15909 bajtów

- 691 -

1348, 2 I, Wrocław (Wrat[islavia])

in crastino Circumcisionis Domini

Henryk zwany Calwitz (Henricus) i Jan Gebeleri (Johannes), mistrz szpitalników we Wrocławiu i Świdnicy (Wratislaviensis Swidnicensis), zawierają ugodę z rajcami miasta Świdnicy (Suidnicensis) w sprawie opieki nad chorymi przebywającymi w szpitalu w Świdnicy (Suidnitz), por. dok. 1347,16 XI, nr 659.

Świadkowie: Jan Baran, proboszcz kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu (Johannes ... Wratislavia), Jan Schutelburfil (Johannes), rektor kaplicy Św. Grzegorza tamże, Mikołaj, przełożony szpitalników w Świdnicy (Nicolaus .. Suidnitz), Mikołaj, piwniczny wrocławskich szpitalników (Nicolaus), Jakub, przełożony szpitalników w Legnicy (Jacobus ... Legnitz), Henryk, przełożony szpitalników w Ziębicach (Henricus Munstirberg).


Transumpt: łac. 1348, 29 II, AP Wrocław, Rep. 66, nr 153 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów