Rozmiar: 15909 bajtów

- 707 -

1348, 1 III, ¦roda ¦l±ska (Noumforum)

Sabato proximo ante dominicam Esto mihi

Konrad de Valkinhain, starosta wrocławski (Conradus ... Bohemie Wratislauiensis), ogłasza zakończenie sporu w ¦rodzie ¦l±skiej (Noum forum), który wynikł między tamtejszymi handlarzami suknem z jednej strony a tkaczami i krawcami z drugiej, oraz ogłasza i zatwierdza szczegóły zawartej między stronami umowy.

¦wiadkowie: Mikołaj, wójt dziedziczny w ¦rodzie ¦l±skiej (Nicolaus de Nouoforo), Jan Ledirsnider (Johannes), Jan de Strelicz (Johannes), Mikołaj zwany Scheczczil (Nicolaus), Mikołaj de Frankyntal (Nicolaus) - rajcy, Jan Wystericz (Johannes), Konrad Tenczeler (Conradus), Hanko Kolcz, Peczco Kessilhuet, Henryk Ber (Henricus), Hanco Scheczil, Bartco, szewc, ławnicy i przysięgli oraz Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Druk: CDS VIII, s. 26, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów