Rozmiar: 15909 bajtów

- 731 -

1348, 21 IV

fer. II post Pascha

Pro¶ba Piotra Libinka (Petrus Libink) do biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) o zatwierdzenie kupna 7 grzywien czynszu mianowicie: 5 ze wsi Rędziny k. Szprotawy (Rutin) i 2 z Janowca k. Szprotawy (Jansdorf) od ksieni magdalenek w Szprotawie (Sprotavia) Agaty (Agatha) za 42 grzywny, które maj± być przeznaczone na budowę kaplicy w Szprotawie.

Regest: AP Wrocław, Rep. 120, nr 55.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów