Rozmiar: 15909 bajtów

- 741 -

1348, 9 V, Wrocław (Wratislavia)

VII Id. Maii

Andrzej de Rosslawicz, kanonik i oficjał wrocławski (Andreas ... Wrat[islaviensis]), stwierdza, że Mikołaj Franczonis z Rędzina k. Wrocławia (Nicolaus ... Ransin), pełnomocnik Cunada de Rybnicz (Cunadus) i jego żony Elżbiety (Elysabeth), zrzekł się w ich imieniu w obecno¶ci Jana Grudencz (Johannes), pełnomocnika klasztoru cysterskiego w Kamieńcu (Camencz), pretensji do praw w sołectwach okręgu z±bkowickiego (Frankensteynensis) należ±cych do tegoż klasztoru.

¦wiadkowie: Piotr z Bytomia (Petrus de Buytum), Beldo ze Strzelc k. ¦widnicy (Strelicz), Jan de Lyndenow (Johannes), Jan Conoplath, doradca konsystorza wrocławskiego (Johannes ... Wrat[islaviensis]), Piotr de Thost (Petrus), Piotr z Z±bkowic ¦l±skich (Petrus de Frankenstein), Jan z Z±bkowic ¦l±skich (Frankenstein) i Jan Modelici (Johannes), notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 133.
Druk: CDS X, s. 163, nr 206.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów