Rozmiar: 15909 bajtów

- 740 -

1348, 9 V, Wrocław (Wrat[islavia])

VII Id. Maii

Andrzej de Rosslawicz, kanonik i oficjał wrocławski (Andreas ... Wrt[islaviensis)), zatwierdza sprzedaż przez braci Pawła, altarzystę w Makowicach k. Świdnicy (Paulus ... Swenkenfelt), i Lutolda de Byschofsdorph (Lutoldus), za zgodą księcia świdnickiego Bolka II (Bolezlaus dux Swydnicensis), przeorowi i konwentowi dominikanów Św. Krzyża w Świdnicy (Swydnicz) 3 grzywien dochodu rocznie za 28 grzywien oraz 7 grzywien dochodu z posiadłości Pogorzała k. Świdnicy (Syffridivilla).

Świadkawie: Otto, prepozyt z Wodzisławia (Vladislaviensis), Beldo, proboszcz w Strzelcach k. Świdnicy (Strelicz), Jan Modelici, altarzysta w Prochowicach k. Legnicy (Johannes ... Parchowicz), Jan, de Nova villa (Johannes), Jan z Żaliny Śląskiej (Johannes de Magna Salina) i Jakub Augustini (Jacobus), notariusz publiczny.


Regest: AP Wrocław, Rep. 117, nr 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów