Rozmiar: 15909 bajtów

- 742 -

1348, 14 V, Wrocław (Wratislauia)

II Id. Maii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), na prośbę Wacława i Ludwika, książąt Śląska i panów Legnicy (Wenczeslaus et Lodwicus duces Slesie domini Legnicenses), Henryka proboszcza kościoła Św. Piotra i Pawła (Henricus), oraz wójta dziedzicznego Franczco z Legnicy (Legnicz) i ławników miejskich poświęca kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, Filipa, Jakuba, Katarzyny, Małgorzaty, Agnieszki i Jadwigi należący do klasztoru benedyktynek w Legnicy (Legnicz) oraz wydaje zarządzenie dotyczące wizytacji, które mają być przeprowadzone przez biskupa wrocławskiego (Wratislauiensis) w asyście 20 osób, lub archidiakona legnickiego (Legnicensis) w asyście 6 osób. Kuratela o sprawy duchowe klasztoru należeć ma do proboszcza Henryka (Henricus), zaś troska o sprawy doczesne do osób świeckich wybranych przez archidiakona, dziekana, plebana i rajców legnickich. Po ustąpieniu lub śmierci wspomnianego Henryka (Henricus) troska o sprawy duchowe ma należeć do biskupa. Rozporządza również, aby msze i kazania w tym kościele odbywały się w takich porach, by nie kolidowały z porządkiem nabożeństw w kościele Św. Piotra i Pawła. Postanawia także, że dochody z pogrzebów i innych doraźnych świadczeń parafian na rzecz klasztoru mają być po połowie dzielone między klasztor i proboszcza. Natomiast zapisy wieczyste na rzecz klasztoru są niepodzielne, podobnie jak i świadczenia osób spoza parafii kościoła Św. Piotra i Pawła. Przeorysza i konwent mają płacić kościołowi Św. Piotra czynsz roczny w wysokości 1 grzywny.

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus) de Panowicz, kustosz, Henryk den Bantcz, archidiakon legnicki (Heinricus ... Legnicensis) i kanonik wrocławski (Wratislauiensis), Jan z Dunina k. Legnicy (Johannes de Donyn), doktor dekretów, i Klemens z Wiązowa k. Strzelina (Clement de Wansow), notariusz biskupi.


Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 111, nr 154.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów