Rozmiar: 15909 bajtów

- 792 -

1348, 5 IX, [Wrocław ?]

Non. Septembris

Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski (Andreas ... Wrat[islaviensis) ), rozstrzyga spór między klaryskami wrocławskimi (apud Wratislavie) a Elżbietą, wdową po Menczelinie (Elizabeth ... Menzelinus, Menczelinus), jej córką Janną (Anna, Janna) i Teodorykiem, mieszkańcami (villani) wsi Rędzin k. Wrocławia (Theodoricus ... Ransyn, Ransch, Ransin), o las na wyspie k. Maślic (Maslicz) leżącej między Odrą (Odera) a stawem graniczącym ze wsią Rędzin k. Wrocławia (Ransyn). Pełnomocnik klarysek, notariusz kapituły wrocławskiej Jan (Johannes ... Wratislaviensis), dowodził, że ów las nadał klaryskom Henryk VI, książę wrocławski (Henricus dux et dominus Wrat[islaviensis]), a nadanie to zatwierdził Jan Luksemburski, król czeski (Johannes rex Bohemie). Zaś pełnomocnik drugiej strony Mikołaj Franczkonis (Nicolaus) utrzymywał, że sporny teren od dawna należał do jego mocodawców. Rozjemca rozstrzyga spór na korzyść klasztoru.

Świadkowie: Piotr z Bytomia (Petrus de Butym), Jan de Lindenow (Johannes), Jan de Grudencz (Johannes) - doradcy konsystorza wrocławskiego (Wrat[islaviensis]), Piotr de Thost (Petrus), Piotr z Ząbkowic Śląskich (Petrus de Frankinstein), Jan z Ząbkowic Śląskich (Johannes de Frankensteyn), Albitus Satur i Jan Modlici (Johannes), notariusz publiczny.


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. R 696, s. 408.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów