Rozmiar: 15909 bajtów

- 275 -

1345, 13 II, Wrocław (Breslaw)

am Sontag ... von der Kirchen gesungen ward Invocavit

Konrad, opat klasztoru kanoników regularnych Panny Marii na Piasku we Wrocławiu (Conradus ... Abbt der grustlichen Dahmsherren des Klosters Unser Lieben Frauen bey Breslaw auf dem Sande), przekazuje Hermanowi (Hermann) 54 1/2 morgi folwarczne we Wrocławiu-Gajowicach (Geubitz) celem osadzenia na nich tamtejszych zagrodników. Mają oni płacić roczny czynsz w wysokości 19 skojców z wyjątkiem 4 zagrodników, którzy zobowiązani są płacić 1/2 grzywny, prócz tego na rzecz proboszcza płacić mają 1 wiardunek z jednego morga. Daje im także prawo wypasu bydła. Herman zaś otrzymuje 2 wolne morgi pod sołectwo oraz 1/3 dochodu z sądownictwa.

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus), przeor, Henryk z Pełcznicy, kustosz (Palsenitz), Herman Horulini, podprzeor, Canraden Jarisisi, Armicon, [...], Mikołaj Caulden (Nicolaus), Jan von Patzaw (Johann).


Fotokopia: niem., Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, syg. 4167/II (Rep. Heliae), s. 855.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów