Rozmiar: 15909 bajtów

- 329 -

1345, 18 VII, Świdnica (Swidnicz)

an dem Montage vor sente Marien Magdalenen Tak

Heynich von Dornheim i Franczko jego brat stwierdzają, że sprzedali za 34 grzywny czynsz w wysokości 4 grzywien z 6 łanów swej posiadłości Gogołów k. Świdnicy (Gogelow) Mikołajowi Rebil, mieszczaninowi świdnickiemu (Nickel ... Swidnicz). Następcy owego Mikołaja mają prawo do tej posiadłości z zastrzeżeniem, że nie mogą jej sprzedać obcym. W. w. czynsz 4 grzywien ma być spłacany następująco: na dzień św. Walpurgii (1 maj) 2 grzywny i na św. Michała (29 wrzesień) pozostałe 2 grzywny.

Pieczęć wystawcy: Heynicha de Dornheim.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 66, nr 145.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów