Rozmiar: 15909 bajtów

- 336 -

1345, 4 VIII, Wrocław (Wratislavia)

in die beati Sixti episcopi

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes rex Bohemie comes Luczemburgensis et dominus Wratislaviensis), nadaje proboszczowi kościoła Św. Marcina we Wrocławiu (Wratislavia) położony w jego pobliżu teren, który niegdyś pasiadał Teodoryk (Theodoricus), proboszcz tegoż kościoła, celem wzniesienia domu.

Świadkowie: Konrad, opat klasztoru Marii Panny (Conradus), Jan, prepozyt tamże (Johannes), Mikołaj z Żytna k. Trzebnicy (Nicolaus de Sittin), Jakub z Opola (Jacobus de Opul), Piotr z Dzierżoniowa (Petrus de Reychembach), Herman de Essen (Hermannus) - mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses).


Kopia: łac., AA Wrocław, Lib. Niger, s. 116 v -117 r.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów