Rozmiar: 15909 bajtów

- 394 -

1345, 13 XII, Wrocław

die beatae Luciae Virginis

Rajcy miasta Wrocławia zatwierdzają nadanie przez Apeczkę wsi Pustków Wilczkowski k. Wrocławia (Stein) na rzecz klasztoru św. Katarzyny we Wrocławiu, potwierdzone przez biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus episcopus Wratislaviensis).

Regest: AP Wrocław, Rep. 58, s. 1087, nr 37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów