Rozmiar: 15909 bajtów

- 411 -

1346, 4 I, Wrocław

Jan von Manow (Johannes), prokurator klarysek wrocławskich, stwierdza przed Andrzejem von Rosslawicz (Andreas), oficjałem wrocławskim, że w.w. klaryski sprzedały siostrze Katarzynie (Katharina) 6 1/2 grzywny rocznego czynszu ze Szczepina we Wrocławiu (Tschepin).

¦wiadkowie: m. in. brat Franciszek Rotewin (Franciscus), lektor franciszkanów we Wrocławiu (Wratislauia).


Regest: Monumenta Germaniae Franciscana Urkb., wyd. O. F. M. Reisch, Düsseldorf 1917, I, s. 51, nr 167.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów