Rozmiar: 15909 bajtów

- 441 -

1346, 17 III, Oświęcim (Osswencim)

Jan I, książę oświęcimski (Ioannes ... dux Osswencimensis), chcąc uwolnić się od ekskomuniki i interdyktu nałożonego na niego i księstwo oświęcimskie za niewywiązanie się z postanowień wyroku w sprawie zatargu z klasztorem w Mogile (monasterium de Clara Tumba) o zajęcie wsi klasztornej Woźniki k. Lublińca (Woszniki, Wosznik) i oddanie jej w użytkowanie Klarze (Clara), żonie Zozomy (Zozoma), dworzanina książęcego, syna Boronona (Borono) de Brzegi, a wnuczce Mikołaja zwanego Byczek (Nicolaus), postanawia za radą stryja Władysława bytomskiego (Wladislaus ... dux Bythomiensis) i panów księstwa, zwrócić ostatecznie wspomnianemu klasztorowi wieś Woźniki (Wosznik), z praw do której zrezygnowali za wynagrodzeniem Mikołaj Byczek (Nicolaus) i jego brat Wyscho, proboszcz de Lesnicz oraz siostry: Elżbieta (Elisabeth), żona Marka Radwanity (Marcus Radvanita), i Hanka (Hanca), żona Leonarda de Boskovicz (Leonardus). Książę ponadta nadaje mieszkańcom wsi Woźniki (Wosznik) i Zcygodovicze zwolnienie na okres 6 lat od wszelkich ciężarów prawa książęcego, a po upływie tego okresu także na okres 2 lat opata i konwent w. w. klasztoru ad należnych księciu z ich strony powinności.

Świadkowie: Adam, sędzia dworu książęcego, Marcin de Smolicz (Martinus), Przecław Czethovicz (Praeclavus), Petrassius de Czyrzycz, Jan, syn Zbigniewa (Ioannes ... Sbignevi), Iascho de Witkovicz, Pestho, syn Żegoty (Zegotha), i Franczko, pisarz książęcy, który sporządził ten dokument (datum per manus).


Druk: Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie, Kraków 1865, s. 53, nr 64.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów