Rozmiar: 15909 bajtów

- 475 -

1346, 8 VI

in die S. Vincentii Levite

Mikałaj, opat klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus abbas monasterii s. Vincentii), i inni z konwentu stwierdzają, że kiedy oni obradowali w swej wsi Sobocisko k. Oławy (Soboticz) z ławnikami tejże wsi: Arnoldem Hubsche (Arnoldus), Janem Morgenow (Johannes), Mikołajem Scylge (Nicolaus), Teodorykiem i Konradem Klettindorf (Theodoricus, Conradus); Henryk de Watzcinrode (Henricus), mieszczanin wrocławski (Wrat[islaviensis]), sprzedał Krystynie (Cristina), wdowie po Siffrido Schonhals, 2/3 grzywny rocznego czynszu z karczmy w tymże Sobocisku k. Oławy (Soboticz) za 20 grzywien. Tenże konwent to zatwierdził, z tym zastrzeżeniem, że po śmierci Krystyny czynsz ten ma przejść na jej syna Jana (Johannes), kanonika tegoż klasztoru.

Świadkowie: Wylhelmus, przeor, Jan Schonhals (Johannes), prepozyt, Mikołaj, vicepleban z Sobociska k. Oławy (Nicolaus ... Soboticz), Wernherus, sołtys tamże, Piotr z Miłonowa k. Oławy (Petrus de Milanowj, Jakub, wójt z Wierzbna k. Świdnicy (Jacobus de Wirbna).
Dwie pieczęcie wystawców.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 276.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów