Rozmiar: 15909 bajtów

- 492 -

1346, 8 VIII, Wrocław (Wrat[islavia])

VI id. Augustii

Andrzej de Roslauicz, starosta wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), zatwierdza w obecności Piotra de Bytkow, kanonika wrocławskiego (Wratt[islaviensis]), Mikołaja ze Lwówka (Nicolaus de Lemberg), mieszczanina wrocławskiego (Wratislaviensis) i Ticzca, syna Jenkonis de Borsnicz, dokonaną przez tegoż Ticzca sprzedaż 4 grzywien i 1 wiardunku rocznego czynszu, jaki posiadał z 9 łanów w Piławie k. Dzierżoniowa (Superiori Pylauia), Piotrowi (Petrus), kanonikowi, i Mikołajowi z Lwówka (Nicolaus de Lemberg) za 34 grzywny. Nabywcy przeznaczyli go na ufundowanie i uposażenie ołtarza w katedrze wrocławskiej (Wrat[islavia]) i jego obsługę. Czynsz ten ma być płacony w dwóch ratach: na św. Michała 2 grzywny i 1 wiardunek oraz na św. Filipa i Jakuba 2 grzywny. Ticzco (Tyczco) ustanawia Arnolda Colera (Arnold), chłopa z tejże Piławy, prokuratorem odpowiedzialnym w imieniu tamtejszego sołtysa Wolflona (Wolflo) za terminowe opłacanie czynszu uiszczanego przez tamtejszych mieszkańców: Henryka (Henricus), Hanka (Hanco), Hildebranda (Hildebrand) zwanych Goler, Jana Closa (Johannes), Jana Hennyerta (Johannes), Jana Jacobi (Johannes), Peczolda Duringa (Peczoldus), Mikołaja an Zorge (Nicolaus), Jakuba Herlyn (Jacobus), Waltera z Czech (Waltherus de Boemia), Cunada Ketila (Cunadus), Wernera Cremera (Wernherus Cremer), Garlata Fabri (Gerlatus), Henryka Wilde (Henricus), Mikołaja Cunze (Nicolaus), Hermana (Hermannus), szewca, Piotra Wyshey (Petrus), Heylmanynne i czterech zagrodników. Powyższe postanowienia zaaprobował Bolko II, książę świdnicki (Bolco dux Swidnicensis), dokumentem, który został przedłożony Andrzejowi de Roslauicz, oceniony przez niego jako autentyczny.

Świadkowie: Bartłomiej, altarzysta kościoła w Brzezinie k. Brzegu (Bartholomeus ... in Bresmer), Mikołaj z Kalisza (Nicolaus de Kalys), wikariusz kościoła wrocławskiego (Wrattislavia), Jan z Wrocławia-Leśnicy (Johannes de Lesna) - notariusze publiczni, Mikołaj syn Witka (Nicolaus ... Wyctho), sołtysa z Wrocławia-Maślic (Maslicz), Michał, kuzyn Andrzeja z Domasława k. Wrocławia (Michael ... Andreas de Domoslauia), i Jakub Augustini (Jacobus), pisarz oficjała.


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. M 1063, s. 53.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów