Rozmiar: 15909 bajtów

- 510 -

1346, 14 IX, Wrocław (Wrat[islavia])

XVIII kal. Octobris

Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski (Andreas ... Wrat[islaviensis]), oświadcza, że w jego obecności opat klasztoru kamienieckiego Syghardus (Camencz) i Wawrzyniec (Laurentius) prezbiter, wicepleban z Byczenia k. Ząbkowic Śląskich (Bycen), jako pełnomocnik Mikołaja de Danielowicz (Nicolaus Danielwicz), ustanowiony dokumentem tegoż Mikołaja, stwierdzili zawartą ugodę spisaną między stronami w sprawie spornych granic wg brzmienia dokumentu z r. 1344 13 X (por. nr 222). Ugodę tę oficjał zatwierdza.

Świadkowie: Konrad, przeor klasztoru w Kamieńcu (Conradus ... Camencz), Jan Grudencz (Johannes) i Jan Conoplath (Johannes) - doradcy konsystorza wrocławskiego (Wrat[islaviensis]), oraz Jan z Wrocławia-Leśnicy (Johannes de Lesna), notariusz publiczny.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88 I, nr 129.
Druk: CDS X, s. 156, nr 197.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów