Rozmiar: 15909 bajtów

- 574 -

1347, 9 III, Wrocław (Wratislavia)

VII Id. Martii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wrat[islaviensis]), stwierdza, że Henryk zwany Colwicz (Heynricus) mistrz i cały konwent św. Macieja. we Wrocławiu Wrat[islavia]) zeznali, iż sprzedali młyn zwany Sachowicz k. Kluczborka (Cruczeburg) Peczkonowi Rudigeri (Peczco), mieszczaninowi kluczborskiemu (Cruczeburg), i jego spadkobiercom za 40 grzywien, rezerwując 1 grzywnę rocznego czynszu.

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes Glogoviensis), Mikołaj (Nicolaus) de Panewicz, kanonik wrocławski (Wratislaviensis), Piotr (Petrus), scholastyk Św. Krzyża, magister Wawrzyniec z Kałkowa k. Nysy (Laurentius de Calow), kanonik lubuski (Lubucensis), Konrad z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thurow), Jakub z Jelina k. Strzelina (Jacobus de Jelin), Filip ze Świn [?] (Philippus de Swyn).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 146.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów