Rozmiar: 15909 bajtów

- 658 -

1347, 11 XI, Wrocław (Wratislauia)

III Id. Novembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Jan, kaznodzieja klasztoru kanoników regularnych pod wezwaniem N.M. Panny na Piasku we Wrocławiu (Johannes ... Wrat[islauia)), notariusz biskupi z jednej strony, i Piotr, proboszcz kościoła w Oleśnicy (Petrus ... Olsnicz), z drugiej, oświadczyli, że w. w. klasztor zobowiązany jest płacić proboszczowi kościoła w Oleśnicy Piotrowi (Petrus ... Olsnicz) na rzecz założonego tamże przez ów klasztor szpitala 8 grzywien czynszu rocznie z jatek w Oleśnicy (Olsnicz).

Świadkowie: Henryk de Bancz (Henricus), Cunczco ze Skałki k. Wrocławia (Schalcow), Mikołaj (Nicolaus) de Panewicz - kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Piotr, scholastyk Św. Krzyża (Petrus), magister Wawrzyniec z Kałkowa k. Nysy (Laurentius de Kalow), proboszcz kościoła Marii Magdaleny we Wrocławiu (Wrat[islauia)), Konrad z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thurow), Filip de Swyn (Philippus), proboszcz.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. chronologiczne nr 77.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów