Rozmiar: 15909 bajtów

- 659 -

1347, 16 XI, Świdnica (Swydnicz)

fer. VI proxima post festum beati Martini Episcopi

Rajcy świdiniccy (civitatis Swydnicensis), mianowicie: Jakub Zacharie (Jacobus), Piotr Kynsberg (Petrus), Jan Braseator (Johannes), Piotr z Dzierżoniowa (Petrus de Rychinbach) i Piotr z Ziębic (Petrus de Munstirberg) stwierdzają, że mistrz Henryk de Colwicz (Henricus) i magister Jan Gebeleri (Johannes) oraz konwenty szpitalników we Wrocławiu i Świdnicy (Wratislauia, Swydnicensis) powierzyli im opiekę materialną nad chorymi przebywającymi w szpitalu świdnickim (Swydnicz), dając na te cele ze swej strony: 3/4 dochodów młyna w Świdnicy (Swydnicz) z czego 1 grzywna rocznie będzie wypłacana miejscowemu proboszczowi, któremu ponadto młynarz ma za darmo mleć zboże, oprócz tego szpitalnicy przekazują na utrzymanie chorych 7 grzywien 2 1/2 wiardunku, 14 1/2 miar pszenicy oraz 8 1/2 miary żyta z 2 łanów i 1 pręta, które należały do Goala i brata jego Fritzcona (Fritzco) Swertil, Mikołaja Gerstmana (Nicolaus Gersteman), Sybota (Syboto), Jana Longusa (Johannes Longus), Mikołaja Baldwini (Nicolaus) i Mikołaja (Nicolaus), z tego 6 miar żyta należy się biskupowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), a proboszczowi w Świdnicy (Swydnicz) 9 miar pszenicy, tyleż samo żyta i 1 miarę kaszy oraz 1 wiardunek rocznie zakonnikom w Gork, oprócz tego szpitalnicy nadają 26 kóp jaj i 2 kopy kurcząt rocznie ze wsi Erlecht, 7 1/2 grzywny i 2 skojce, które zapisał chorym Heymannus Polanus, pół kopy kurcząt i 7 1/2 szynek (scapule ?) 9 grzywien i 9 skojców, które zapisali chorym pewni ofiarodawcy. Szpitalnicy zachodują sobie opiekę religijną. Rajcy potwierdzają prawa szpitalników do korzystania z ujęć wodnych oraz zatwierdzają przywileje nadane szpitalnikom przez Bolka II (Bolco).

Świadkowie: Sydilmannus, kanonik lubuski i wrocławski (Lubucensis et Wratislauiensis), Henryk de Schaffdorf (Henricus), zastępca plebana, Herman ze Starowic k. Nysy (Hermannus de Altmansdorf), Maciej z Centawy k. Strzelina (Mathias de Ceyto), altarzyści kościoła świdnickiego (Swydnicensis), Mikołaj Vyk, altarzysta katedry wrocławskiej (Nicolaus ... Wrat[islaviensis]), Jan de Grochow (Johannes), rektor, i Jan z Żaliny Śląskiej (Johannes de Magna Salina), notariusz publiczny.
Pieczęć wystawców.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 150.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów