Rozmiar: 15909 bajtów

- 698 -

1348, 30 I, Wrocław (Wratislavia)

III Kal. Februari

Andrzej de Rosslawicz, oficjal wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), stwierdza; że przed jego bezpośrednim poprzednikiem na tym urzędzie Apeczką, aktualnie biskupem lubuskim (Apeczco ... Lubensis), opat Jan i konwent cysterski w Henrykowie (Johannes .. Heynrichow) poprzez swego prokuratora Jana Grudencz (Johannes), wnieśli skargę przeciw Janowi, wójtowi strzelińskiemu (Johannes ... Strelin), o nieprawne podwyższenie czynszów na służbę wojskową z ław mięsnych i chlebowych w tym mieście ofiarowanych klasztorowi przez Hermana de Barboy (Hermannus) oraz o nie wypłacenie klasztorowi 24 grzywien zapisanych mu testamentem przez matkę tegoż wójta Katarzynę (Katherina). Spór rozstrzygnął oficjał w ten sposób, że w sprawie czynszów rację przyznał klasztorowi, zaś co do zapisu testamentowego stanął on po stronie wójta. Niezadowolone z wyroku strony sprawę skierowały do papieża.

Świadkowie: magister Bertoldus z Raciborza (Ratybor), Piotr z Bytomia (Petrus de Buytum), Jan de Lyndenow (Johannes), Jan de Conoplath (Johannes), doradca konsystorza wrocławskiego (Wratislaviensis), Piotr de Thost (Petrus), Piotr z Ząbkowic Śląskich (Petrus de Frankenstein), Jan z Ząbkowic Śląskich (Johannes) de Frankenstein, Mikołaj Franczconis (Nicolaus), Stefan z Wołczyna k. Kluczborka (Stephanus de Cunczenstat), Albertus de Sacur, Jakub Augustini (Jacobus), notariusz publiczny.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 84 II, nr 107.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów