Rozmiar: 15909 bajtów

- 776 -

1348, 4 VIII, Wrocław (in loco consistori Wratislaviensis)

II Non. Augusti

Andrzej de Roslawicz, kanonik i oficjał wrocławski (Andreas ... Wrat[islaviensis]), transumuje dokument papieża Grzegorza IX (Gregorrius) z 1234, 29 I (por. R. z. schl. Gesch., nr 4566) przedłożony mu przez Jana (Johannes), notariusza kapitulnego wrocławskiego (Wratislauiensis), w imieniu klasztoru cystersów w Henrykowie (Heynrichow) w sprawie działalności sędziów papieskich. Transumpt spisał Konrad, syn Teodoryka de Hallis (Conradus ... Theodericus), kleryk magdeburski i notariusz publiczny.

Świadkowie: Henryk z Domanic k. Świdnicy (Henricus de Domancz), dziekan kościoła Św. Krzyża, Piotr z Bytomia (Petrus de Buthum), Beldo de Strelicz - doradcy konsystorza. wrocławskiego (Wratislaviensis), Henryk Petri z Wrocławia (Henricus ... Wratislavia), Piotr de Cosch (Petrus), Stanislaw Ade z Czerwonego Kościoła k. Legnicy (Stanislaus ... Rufa ecclesia), Jan ze Św. Katarzyny k. Wrocławia (Johannes de sancta Katherina), Jan z Wrocławia-Leśnicy (Johannes de Lesna), notariusz publiczny, Jan (Johannes), notariusz oficjała.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. klasztoru w Henrykowie nr 102.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów