Rozmiar: 15909 bajtów

- 800 -

1348, 24 IX, Lubiąż (Lubens)

VIII Kal. Octobris

Magister Andrzej de Rosslauicz, doradca konsystorza wrocławskiego (Andreas ... Wrat[islaviensis]), za zgodą Thamona z Uskorza Wielkiego k. Wołowa (Thamonus de Vschor), archiprezbitera wołowskiego (Wolouiensis), rozstrzyga spór między Mikołajem, przeorem klasztoru trzebnickiego (Trebnicensis), i Henrykiem, proboszczem kościoła w Krzydłowicach k. Głogowa (Henricus ... Cridlna), o dziesięcinę ze wsi Zeneychel, przyznając ją klasztorowi.

Świadkowie: magister Arnoldus, podprzeor, Piotr de Czulcz (Petrus) - bracia klasztoru lubiąskiego (Lubensis), Henryk, proboszcz w Wanger (Henricus), Michał Swentkonis de Wyssonow (Michael), notariusz publiczny, który spisał ten dokument.
Dwie pieczęcie: wystawcy i archiprezbitera wołowskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 196.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów