Rozmiar: 15909 bajtów

- 804 -

1348, 10 X, Wrocław (Wratislavia)

VI Id. Octobris

Andrzej de Rosslawicz, kanonik i oficjał wrocławski (Andreas Wrat[islaviensis] stwierdza, że Mikołaj Franczconis (Nicolaus), pełnomocnik Cunada de Rybnicz (Cunadus), przedstawił publicznie tre¶ć skargi na niego wniesionej przez prokuratora klasztoru kamienieckiego Bernarda de Embrica (Bernhardus ... Camencz), a dotycz±cej praw we wsiach: Ożary k. Z±bkowic ¦l±skich (Heymerichsdorph), Laski k. Z±bkowic ¦l±skich (Heinrichswalde), M±kolno k. Z±bkowic ¦l±skich (Meyvirsdorph), Chwalisław k. Z±bkowic ¦l±skich (Volmarsdorph), Pilice k. Z±bkowic ¦l±skich (Pilcz), Lupnicz i w połowie wsi Sosnowa k. Z±bkowic ¦l±skich (Wolveramsdorph).

¦wiadkowie: Magister Piotr z Bytomia (Petrus de Buytum), Jan de Lyndenow (Johannes), Jan de Conoplath (Johannes) - doradcy prawni konsystorza, Piotr z Z±bkowic ¦l±skich (Petrus de Frankenstein), Jan z Z±bkowic ¦l±skich (Johannes) de Franenstein, Albertus de Satur, notariusz publiczny, i Jan Modelici (Johannes), notariusz oficjała wrocławskiego.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 133 a.
Druk: CDS X, s. 164, nr 207.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów