Rozmiar: 15909 bajtów

- 808 -

1348, 28 X, Wrocław (Wrat[islavia])

V Kal. mensiss Novembris

Brat Jan, przedstawiciel, i przełożony konwentu pod wezwaniem św. Macieja we Wrocławiu (Johannes .. Wrat[islavia]), przedkłada w obecności Andrzeja de Roslawicz, kanonika i oficjała wrocławskiego (Andreas ... Wrat[islavia]), prośbę o zwolnienie dóbr należących do tegoż konwentu i szpitala w Świdnicy (Swidnicz) od dziesięciny z dziesięcin, którą chcą przeznaczyć na potrzeby chorych, zaś 20 grzywien miało iść na budowę i renowację pomieszczeń szpitala świdnickiego. Po zakończeniu prac budowlanych owe 20 grzywien mają być przeznaczone na rzecz szpitala św. Macieja we Wrocławiu.

Świadkowie: Magister z Bytomia (Buytum), Bernard de Embrica (Bernhardus), Jan z Wrocławia-Leśnicy (Johannes de Lesna), notariusz publiczny, Jan Modelici z Wilczkowa k. Wrocławia (Johannes ... de Wilczcow), kleryk wrocławski (Wrat[islaviensis]), notariusz publiczny, który sporządził ten dokument.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 154.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów