Rozmiar: 15909 bajtów

- 812 -

1348, 31 X, Awinion (Avinion)

II Kal. Novembris Pontificatus nostri anno septimo

Papież Klemens VI (Clemens) upoważnia dziekana kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislaviensis) do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych między opatem i konwentem św. Wincentego we Wrocławiu (extra muros Wratislaviensis) a opatem i konwentem augustianów na Piasku we Wrocławiu (prope Wratislaviam) o pierwszeństwo w procesjach.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 295.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów