Rozmiar: 15909 bajtów

- 835 -

1348, 2 XII, Wrocław (Wrat[islavia])

IV Non. Decembris

Andrzej, oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislauiensis), potwierdza wyrok konsystorza wrocławskiego (Wrat[islaviensis]) przeciw mieszczaninowi wrocławskiemu Godynowi zwanemu Zebynwirt (Godynus ... Wrat[islaviensls]) w jego sporze ze szpitalem św. Ducha we Wrocławiu (Wrat[islavia]) o prawo łowienia ryb w Odrze (Odra).

Świadkowie: Jan de Grudencz (Johannes) i Jan Conoplath (Johannes), doradcy konsystorza wrocławskiego (Wrat[islaviensis]), Jan Modelici (Johannes), notariusz oficjała.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dok. m. Wrocławia, syg. 1348 2 XII Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów