Rozmiar: 15909 bajtów

- 837 -

1348, 2 XII, Wrocław

IV Non. Decembris

W obecności Andrzeja de Rosslawicz, oficjała wrocławskiego (Andrea ... Wratisl[aviensis]), Mikołaj Herenhermannus (Nicolaus) oświadczył, że chłopi i inni mieszkańcy na 30 łanach położonych w Mikołajowicach k. Legnicy (Nyclasdorf) mają płacić pod karą ekskomuniki rocznie 4 grzywny, które Wacław I, książę legnicki (Wenceslaus dux Legniczensis), sprzedał klasztorowi N. Marii Panny we Wrocławiu (Wratislauia). Dokument ten oficjał zatwierdza.

Regest: AP Wrocław, Rep. 55, s. 100, nr 36.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów